สโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.  2556 ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.  2543 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี อนุรัตน์ ไชยปิน เป็นนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยคนแรก ในส่วนคณะกรรมการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกคณะ

สารจากนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ในนามผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา 2556  ที่สโมสรนักศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นปีแรกนั้น ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการพัฒนาตนเองครบ 5 ด้าน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่  ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์และตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี อนุรัตน์ ไชยปิน
นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้