สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 
โทรศัพท์ 0-5387-3611-4 โทรสาร 0-5349-8133
ติดต่อ e-mail to WebmasterGraduateschool@mju.ac.th