ระบบสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการ   ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายงานการเงิน (E-finance)   e-Learning
ระบบสารบรรณออนไลน   ระบบ E-form
ระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายงานการเงิน (E-finance)   ระบบ E-Thesis
ระบบควบคุมและติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ระบบประกันคุณภาพ
ระบบลงบัญชีคุมวัสดุ   ระบบแฟ้มสะสมงาน
ระบบจองห้องสอบวิทยานิพนธ์   ระบบประเมินออนไลน์ 360 องศา
    วารสารแม่โจ้อินเตอร์
ระบบจัดการการประชาสัมพันธ์    
Grad News   ระบบคัดกรองข้อมูล การพ้นสภาพนักศึกษา
อัลบั้มภาพกิจกรรม   การสอบประมวลความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสอบวัดคุณสมบัติ
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
  การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/วิจัย
  การสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  - ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา
  ครบระยะเวลาการศึกษา
  - ข่าวประชาสัมพันธรับสมัครงาน
  ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
Facebook