แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

8F58C5CF-86E4-4458-8EB1-5B41F6037646
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต ร่วมเสวนากับ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ในหัวข้อ “การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  

Start

End

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต ร่วมเสวนากับ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ในหัวข้อ “การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

036C0925-1BEC-4EE3-A63C-A123E86A4E70 0DE7F1F2-6098-4766-8198-8E83EF5BB529 104B9BE3-4BDD-41B6-8884-8856A4EBA72C

 

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *