เชิดชูเกียรติคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

47BF44A1-D49F-4C98-8BEC-2E2C4D9905AD
บัณฑิตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 🎉 1. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 3. ทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก Mr. Souliphong Khounthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอเเบบโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Start

End

บัณฑิตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 🎉

1. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

3. ทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก Mr. Souliphong Khounthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอเเบบโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ทีมวิจัยของอาจารย์ Dr. Rameshprabu Ramaraj และอาจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม ที่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน คือ

1) Miss Alissandra Pauline B. Mariano 👩🏻‍🎓
2) Miss Katherine Bautista 👩🏻‍🎓และ
3) Miss Jennifer Casabar 👩🏻‍🎓

ที่ได้รับรางวัล The best Oral Presentation 🏅
ที่งาน 2nd Maejo – Engineo International Conference on Renewable Energy ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

49BAA0B2-6248-47A9-BDBB-C19C3FB907BF E61EC2DE-6EC7-42E2-8210-220779392FA9 C5CA356C-BAAC-4403-A5E1-AEC4AF8FA4B2 D7B5D9C7-B05E-4B8C-93BF-17FC94686344 D15ADF7C-4176-4D2C-B5B2-C1FE4D892DF2

06022019002

 

 

 

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *