templatemo_image_01

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา ที่กำลังศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการประกอบ การศึกษา

mju-e-thesis-2016
ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนนเท่ากับ 4.632560_Page_2

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
– ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท สมัครได้ที่ >>> http://rrimsd.trf.or.th
– ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก สมัครได้ที่ >>> http://rriphd.trf.or.th

21062018001 21062018002 21062018003 21062018004

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แนวปฏิบัติการทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“กฏ ระเบียบ ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผู้เกี่ยวข้องควรทราบ” เอกสารประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 กันยายน 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา เพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ใช้บังคับกับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป) –>>แจ้งประกาศวันที่ 26 กันยายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 563/2551 เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา–>>แจ้งประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 –>>แจ้งประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบฯว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547…..อ่านรายละเอียด–>> แจ้งประกาศวันที่ 11/04/48
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 409 /2547 เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา….อ่านรายละเอียด–>> แจ้งประกาศวันที่ 11/04/48
นักศึกษาที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นมาติดต่อขอรับเอกสารต่างๆแทน จะต้องนำ>>>หนังสือมอบฉันทะ<<<มาด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นโครงการบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
นักศึกษาที่นำ วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์มาส่ง ให้แนบแผ่นดิสก์ไฟล์บทคัดย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 1แผ่น และข้อมูลทั้งชุด 2 แผ่น…แจ้งประกาศวันที่ 1/1/51
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้า ก่อนลงทะเบียนเรียน(หากเป็นการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก มิต้องจัดส่ง)..แจ้งประกาศวันที่ 23/10/47